Consultatiereactie Willis Towers Watson over bedrag ineens op de pensioenleeftijd

Willis Towers Watson heeft gereageerd op de consultatie over drie onderdelen uit het pensioenakkoord.

Op 9 december sloot de consultatie over drie onderdelen uit het pensioenakkoord, waaronder het bedrag ineens op de pensioenleeftijd. Er kwamen 88 reacties binnen, waaronder die van Willis Towers Watson.

In het wetsvoorstel zoals ter consultatie aangeboden wordt uitgegaan van een verwachting dat 10% van de deelnemers die pensioneren gebruik maken van de mogelijkheid tot een eenmalige uitkering van maximaal 10% van de pensioenwaarde. Ons lijkt die verwachting aan de lage kant. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld bij hoog-laag-constructies dat de mate waarin deelnemers gebruik maken van deze mogelijkheid sterk afhangt van de communicatie erover.

Van de nieuwe mogelijkheid gaan diverse prikkels uit, waarop wij in onze reactie ingaan. Eén daarvan is een eventuele prikkel die uitgaat van uitkering waarbij de financiële positie niet in aanmerking wordt genomen. Het voorstel staat dat toe. Dat wil zeggen dat de uitkering uit mag gaan van 10% van de waarde, ongeacht de dekkingsgraad van het fonds. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat opname ineens meer plaatsvindt naar mate de dekkingsgraad lager is, maar in extremis zelfs ook dat er een prikkel ontstaat tot vervroegde pensionering als daarmee een kortingsmaatregel ten dele kan worden ontlopen. De consultatiereactie van DNB gaat ook in op dit punt.

Verder hebben wij in onze consultatiereactie aandacht besteed aan de pensioenvormen die in het bedrag ineens kunnen worden betrokken. De opzet van het wetsvoorstel is naar onze indruk dat alleen 10% van het ouderdomspensioen kan worden afgekocht. Als dat inderdaad de opzet is behoeft dat wellicht verduidelijking op het punt van de volgorde van flexibilisering. Wij hebben in overweging gegeven om de afkoop te maximeren op 10% van de totale pensioenwaarde. Dat zou ook de complexiteit beperken in geval van premieovereenkomsten.

Heeft u liever dat wij de benchmark voor u invullen, stuurt u ons dan uw huidige pensioencontract.